Relikty/ The Artefacts

Relikty cywilizacji  (październik 2009-lipiec 2010)

Żyjemy w czasach nowych technologii, w szaleńczym tempie rozwoju medycyny przeżywamy niejako naukowy renesans zainteresowania ciałem. Ciało człowieka postrzegane jako produkt społeczeństwa, historii i kultury staje się reliktem wspomnianych czynników. Wewnątrz sztucznie przerobionego świata pisał Stanisław Lem mogliśmy się uważać za ostatni relikt natury.. Na naszych oczach trwa i rośnie w siłę proces popularnie nazywany kultem ciała. Tym samym jesteśmy świadkami chyba największego z dotychczasowych przewrotów kulturowych dotyczących ciała i ludzkiej cielesności. Epokę w której żyjemy śmiało można nazwać epoką inżynierii ciała. Za sprawą osiągnięć biotechnologii i medycyny manipulacje ciałem nie są już przeszkodą. Proces ten nie jest zepchnięty jedynie do sfery prywatnej odbija się bowiem na szeroko pojętym życiu społecznym i kulturze.
W swoich obrazach chciałam odnieść się do pierwotnych odniesień i znaczeń ciała ludzkiego. Interpretuję tutaj ciało jako powłokę. Powłokę, która zapewnia kontakt ze światem zewnętrznym. Jest przez niego urabiana i manipulowana. Ciało wyzwalając się spod ciężaru dawnych tradycji, popada w nowe niewole. Społeczeństwo odciska na nim coraz to nowe kształty, deformuje je, na stare blizny nanosząc nowe ślady. Rzeźbi ciało za pomocą coraz nowszych narzędzi. Dlatego może staje się ono swoistą maską jaką przybiera w kontakcie z otoczeniem, którą symbolizują każde z tworzyw jakie użyłam. Również niebagatelne znaczenie ma tutaj tło. Chciałam aby było jak najbardziej neutralne, aby postać działała na nim jako znak. Dlatego też wybrałam kolor biały, co niesie za sobą również cały szereg odniesień. Choćby przyrównanie białego materiału do całunu, w który owijało się zwłoki ludzkie. Jest to tez kolor bliski absolutu i światła. Każda postać monumentalna w swej formie urasta do rangi symbolu pomnika postaci ludzkiej naszych czasów. Staje się reliktem ludzkości. Reliktem cywilizacji.

The artefacts of civilization

Nowadays in a time of new technologies, living in an madness motion of medicine development we’ve became witnesses of scientific revival of body interest. Now Human body pretend to be a product of society, history and culture moreover we can say that it turend to artefact of followed impacts. Inside the artificially shaped world – as Stanisław Lem wrote once – human being is claimed to be the last artifact of nature. Before our eyes this process generally called the cult of the body is continuing and growing in strength. Thus we’re waitnesses of the probably the gratest cultural revolution concerned on body and human carnality. The age we’re living in now, we can boldly called the epoch of body engineering. Thanks to medicine’s and bilotechnology’s achievements body manipulations aren’t obstacle yet anymore. This process doesn’t seem to be private matter only, it reflects also on general social and cultural life.

In my works I wanted to remind the origin refers and meanings of human body. I interpretate body as a hull, here. Covering that provide a permanent contact with the outside world. It is shaped, created and manipulated by the outwards. The body escaping from burden of further traditions, fell into new slaves, society is impressing new traces on it. The body is being carved using ever newer tools. Therefore it becomes a sort of unique specific mask created by the condition of the environment and symbolized by each material I used. As well as the background of paitings is not meaningless. I strive for keeping it neutral in order to present individual as a sign. And this is because I’ve chosen the white colour what is associated with the plethora of interpretations. For instance the comparision of white material to shroud that the human corpses were wrapped into. Moreover it is a colour connected with the Absolute and the Light. Each of human monumental creature increase in its form to rank of a symbolic dimension, the monument of human character of these days. I becomes an artifact of humanity, the artefact of civilization.

(12 prac techniką mieszaną na płytach HDF grubosc 8mm wielkosc: 250 cm x 95cm)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s